ÁSZF

ÁSZF

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden, a B+M Hungária Kft., (Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark 4., Cégj.sz.: 13-09-070976, Adósz.: 12076800-2-13), a továbbiakban „B+M“ által a Vállalkozó, a továbbiakban Vevő részére nyújtandó ajánlat, értékesítés és szállítás, illetve Vállalkozó megrendelésének teljesítésével kapcsolatban a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg. A jelen ÁSZF a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján fogyasztónak minősülő Vevőre nem vonatkozik. Az ezen feltételektől történő eltérések és változások csak abban az esetben válnak érvényessé, amennyiben azok a B+M-mel kifejezetten írásban egyeztetésre, majd jóváhagyásra kerültek. A megrendelések felvétele és visszaigazolása a jelen értékesítési- és szállítási feltéteket alapul véve valósul meg. A Jelen ÁSZF a keltezés napjától kezdődően határozatlan ideig érvényes és hatályos Magyarország egész területére. A B+M fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor egyoldalúan módosítsa a hatályos jogszabályok megtartása mellett, mely körülményről és a változtatott szövegről annak teljes terjedelmű közzététele mellett a honlapon külön is felhívja a figyelmet. A módosítás a megkötött szerződéseket nem érinti, a szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF az irányadó, míg keretszerződés és így a tartós jogviszonyok esetén a feltételek annak hatályba lépésével módosulnak, mely körülményről a Vevőt B+M e-mailben tájékoztatni köteles.

1. Ajánlat, megrendelés és visszaigazolás, árak:

A B+M és Vevő közt a szállítási szerződés létrejöhet ajánlatkérés, ajánlatkérés nélküli megrendelés, avagy a Felek által előzetesen megkötött Kereskedelmi Keretszerződés útján. Ajánlatkérés Vevő részéről írásban (e-mail vagy telefonon) történik, mely esetén a B+M írásbeli ajánlatot ad az ajánlatkérés beérkezésétől számított 5 (öt) napon belül, mely alapján a Vevő a B+M részére írásban adja le megrendelését, mellyel a szerződés létrejön. A B+M a megrendelést köteles három (3) napon belül visszaigazolni. Vevő a megrendelés során köteles írásban nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadta. Ennek elmaradása esetén a szerződés nem jön létre. Amennyiben az ajánlatkérés alapján a megadott határidőn belül a B+M ajánlatot nem ad, vagy az ajánlat alapján írásbeli megrendelés nem történik meg, úgy a Felek közt a szerződés nem jön létre. Amennyiben Vevő ajánlatkérés nélkül a B+M felé közvetlenül írásbeli megrendelést küld, úgy a szerződés annak írásbeli visszaigazolásával abban az esetben jön létre, amennyiben Vevő írásban nyilatkozik arról, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és elfogadta. A B+M a nyilatkozattételre a visszaigazolásban hívja fel Vevőt. A Felek által előzetesen aláírt kereskedelmi keretszerződés alapján Vevő az egyes megrendeléseket minden esetben a B+M részére írásban teszi meg. A B+M a beérkezett megrendelést (mind az egyedi, mind a keretszerződés alapján) 3 (három) napon belül írásban igazolja vissza. Amennyiben határidőn belül bármely okból nem történik visszaigazolás, úgy a megrendelés a továbbiakban a feleket nem köti, az eseti ügylet nem jön létre. Vevő köteles a megrendelésében megadni a képviselőjének nevét, telefonszámát, az áru átvételére jogosult személyek adatait, eltérő helyre történő szállítás esetén a pontos címet és az áru fogadására előre meghatározott alkalmas időpontokat. A B+M által tett kötelező érvényű ajánlatok, illetve kötelezően ajánlott árak – amennyiben nem került más kikötésre – 30 (harminc) napig érvényesek. Vevő az ajánlat szerinti megrendelését e határidőn belül teljesítheti. Amennyiben a megrendelés a B+M által adott ajánlattól lényeges kérdésben eltér, úgy a megrendelést új ajánlat kérésnek kell tekinteni. Amennyiben nem került kifejezetten más feltüntetésre, a B+M által adott ajánlatok a B+M raktárából való áruátvételre vonatkoznak. Raktár alatt az ajánlatot adó kirendeltség raktárát kell érteni. Az ajánlatban szereplő egységárak nettó árak, amelyek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az eredeti csomagoláson felüli plusz csomagolás, a szállítás, a rakodás, a fuvar, a vám, az illetékek, az adók és az esetleges (kívánt) biztosítás költségei a Vevőt terhelik. A csomagolóanyag kezeléséről a Vevő köteles a saját költségére gondoskodni. Amennyiben a B+M által egy keretszerződés keretein belül bizonyos árak és/vagy feltételek elfogadásra kerültek, úgy ezek az árak és/vagy feltételek azzal a kifejezett kikötéssel érvényesek, hogy azokat az árképző, a B+M általi szállításon kívüli tényezők (mint például a gyártói/beszállítói árak, kollektív szerződés díjai, tehát a B+M – érdekkörén kívül eső tényezők) nem változtatják meg; amennyiben e körben mégis változás történik, a B+M jogosult az ennek megfelelő helyesbítésre a Vevő azonnali értesítése mellett.

2. Szállítás / szolgáltatás nyújtása:

A szállítási határidők ajánlatkérés esetén a megrendelés kézhezvételével, közvetlen megrendelés esetén annak visszaigazolásával kezdődnek, illetve a Vevő előzetes teljesítési kötelezettségéről szóló megegyezés esetén annak teljesítésével. Az ilyen jellegű előzetes teljesítési kötelezettségek vonatkozhatnak például további specifikációkra, bankgaranciák, fizetési felhatalmazások kiállítására, előlegek megfizetésére stb. A B+M az ajánlatkérésre adott ajánlatában, közvetlen megrendelés esetén annak visszaigazolásában rögzíti a megrendelt áru előzetesen megadott címre történő szállításának, vagy raktárból történő kiszállításának határidejét. A B+M mindent megtesz annak érdekében, hogy a határidőt lehetőség szerint betartsa. Amennyiben a B+M ezeket 5 (öt) munkanappal túllépi, Vevő megfelelő póthatáridő tűzésével írásban köteles felhívni B+M-et a teljesítésre, melynek eredménytelen elteltét követően jogosult a szerződéstől elállni, avagy a teljesítést követelni. A B+M szállítási határidői és időpontjai az intézkedéseknek megfelelően meghosszabbodnak bérharcok, különösen sztrájk és kizárás, munkabeszüntetés, a nyers- és segédanyagok beszerzésében bekövetkező vagy az azokat érintő energiaellátás előre nem látható nehézségei, a hibás gyártás vagy kivitelezés, illetve az előre nem látható akadályok, egyéb vis maior bekövetkezése esetén, amelyek a B+M akaratán és érdekkörén kívül esnek, amennyiben az intézkedések illetve akadályok a szerződés tárgyának előállítását és szállítását tekintve jelentős befolyással rendelkeznek. Ez abban az esetben is érvényes, amennyiben a fenti körülmények gyártóknál vagy alvállalkozóknál lépnek fel. Ezen intézkedések és akadályok kezdetéről és végéről a B+M a lehető leghamarabb tájékoztatja a Vevőt. Az utólagosan egyeztetett változtatások és specifikációk esetén a szállítási határidő szintén ennek megfelelően kerül módosításra. A nem a B+M érdekkörébe eső szállítási késedelem esetén Vevő nem jogosult esetlegesen felmerülő kárának megtérítésére. A szállítási határidő betartása feltételezi a Vevő szerződési kötelezettségeinek teljesítését B+M felé. Amennyiben a Vevő az áru kiszállítását kéri, úgy az a megrendelésben általa megadott címre kerül kiszállításra, ennek hiányában az átvétel helye a 3. pontban meghatározott hely. A B+M minden esetben jogosult a késés által okozott költségeket, kiadásokat és ráfordításokat kiszámlázni, amennyiben a teljesítés a Vevő kívánságának megfelelően, vagy más, a Vevő érdekkörébe eső ok miatt késik. A szállítási határidő akkor megtartott, amennyiben lejártáig a szállítandó áru a B+M telephelyét elhagyta, illetve ha az áru szállíthatóságáról a Vevőt értesítették. Amennyiben a Vevő a B+M által értesítésre került, hogy a megrendelt áru kiszállításra, illetve felvételre kész, úgy a Vevő a fizetési kötelezettségének sérelme nélkül köteles az értesítést követő 14 (tizennégy) napon belül gondoskodni az áru átvételéről. Amennyiben ez idő alatt nem történik meg az átvétel, a B+M jogosult az árut a Vevő költségére és felelősségére szabad döntése szerint raktározni. 30 (harminc) napot meghaladó átvételi késedelem esetén B+M jogosult az árut más részére értékesíteni. Amennyiben a Vevő átvételi vagy elszállítási kötelezettségének 90 (kilencven) napot meghaladóan nem tesz eleget és a B+M továbbértékesítése nem vezetett eredményre, úgy B+M jogosult az áru értékének és az esetleges egyéb költségeinek kiszámlázására Vevő felé. A csomagolóanyag kiszámlázásra kerül, és csak a törvényi kötelezettségek előírásainak megfelelően kerül visszavételezésre a B+M által. A palettán szállított áruk esetén a B+M betétdíjat számít fel a palettákra. A betétdíjas göngyölegeket/raklapokat B+M az áruátvételkor számlázza és a Vevő által történő visszaszállítás esetén azokat – amennyiben azok sértetlen állapotban vannak – azonos értéken visszaveszi.

3. Teljesítés, szállítás és kockázat átszállása:

A teljesítés és az átadás helye– amennyiben nem került más megegyezésre – a B+M megrendelés helye szerinti raktára. Amennyiben Vevő ettől eltérő teljesítési helyre kéri az áru szállítását, úgy erről az írásbeli megrendelésben kell rendelkeznie. Vevő részteljesítést is köteles elfogadni. Az átadással (átvételi késedelem esetén a késedelem első napjától kezdődően, így az áru átvétele nélkül is) a kárveszély és a teljes felelősség – kiváltképp a váratlan eseményekből adódóan – a Vevőre száll át. Amennyiben az átadás helyét máshol határozták meg a kárveszély átszállása a speditőrnek, fuvarozónak vagy más vevői megbízottnak történő átadással valósul meg. Amennyiben a másik helyre történő szállítás nem a B+M vagy a gyártó által, illetve rajtuk keresztül valósul meg, a szállítást a B+M a Vevő számlájára fogja megrendelni. Amennyiben a szállítás helyét a B+M raktárától eltérő helyre határozták meg, az lerakodás nélkül értendő. A lerakodás a Vevő feladata. Erről minden esetben a szállító jármű melletti megfelelő raktárterületen kell gondoskodni; amennyiben a Vevő nem teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor annak költségei őt terhelik. A Vevőnek haladéktalanul intézkednie kell a szállító jármű lerakodásáról, a lerakodásnál fellépő késések a Vevőt terhelik, és felé kiszámlázásra kerülnek. Amennyiben kifejezetten a szállító általi lerakodás kerül megegyezésre, a lerakodás külön kerül kiszámlázásra. A lerakodás az áru lerakását jelenti egy a Vevő által kijelölt megfelelő raktárhelyre közvetlenül a szállító jármű mellett. Az ezen felüli szolgáltatásokról minden esetben külön egyeztetés szükséges, és ezek külön kerülnek felszámításra. Más helyre történő szállítás minden esetben a szállító járművek lehetséges és megengedett behajtásának biztosítása mellett valósulhat meg. Amennyiben a szállítás a lehetséges és engedélyezett behajtás vagy a megfelelő raktárhely hiányában meghiúsul, úgy az szintén késedelmes átvételnek számít. Vasúti szállítmányozás esetére külön megegyezések szükségesek. Amennyiben szállításkor Vevő átvételre jogosult képviselője nem érhető el, illetve nem megtalálható, B+M jogosult az áru átadását megtagadni, s azt Vevő költségére visszaszállítani telephelyére. Vevő átvételi késedelembe esik, ha a szerződésszerű teljesítés neki felróható okból meghiúsul, vagy az áru átvételét nem igazolja hitelesen, mely miatt B+M az áru átadásának megtagadására kényszerül. Ilyen esetben a Vevő felróható magatartása miatt felmerülő többletköltségek (pl. telephelyre történő visszaszállítás, raktározás, szavatossági idő lejártából eredő költségek, stb.) Vevőt terhelik. Vevő köteles az átvett árut szakszerűen tárolni és szállítani, Vevő azt a rendeltetésének megfelelően és a termék gyártójának érvényes technológiai útmutatása szerint és a tőle elvárható szaktudással használja fel, illetve építi be. Vevő ezzel ellentétes eljárása saját terhére esik.

4. Garancia (jótállás):

A B+M hat (6) hónapos garanciát vállal az alábbiak szerint arra vonatkozóan, hogy az áru a kockázatátszállás időpontjában kifogástalan, és a megegyezett jellegnek és mennyiségnek megfelel. A B+M közvetítőként végzi tevékenységét. Az áru gyártók, illetve importőrök által megadott és szavatolt tulajdonságait a B+M saját tesztekkel nem ellenőrzi. A gyártók illetve importőrök által publikációkban, kiváltképpen katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, hirdetésekben, ábrákon, árlistákon stb. megadott, az áru tulajdonságaira vonatkozó adatok és garanciák, mint például számítások, méret- és anyagkivonatok, átlagos fogyasztási értékek, vizsgálati eredmények és tanúsítványok a B+M-re nézve nem kötelező érvényűek, azok nem keletkeztetnek a B+M részéről jótállási kötelezettséget. A szakszerű ellenőrzés, különös tekintettel a konkrétan érintett projekt viszonylatában a Vevő saját felelőssége, csakúgy, mint az ebből esetlegesen származó változtatási szükségletek. A Vevő kötelezettsége az áru haladéktalan ellenőrzése, valamint a bárminemű hiányosság vagy kifogás haladéktalan, konkrét és írásbeli bejelentése. Megrendelő áruátvételre jogosult képviselője (vagy raktárról történő átvétel esetén megbízott fuvarosa által) köteles a kiszállított vagy raktárból kiadott áru és a szállítólevélen/számlán szereplő áru paramétereiről (egyezőségéről, minőségéről, mennyiségéről, sértetlenségéről, stb.) az adott helyzetben általában elvárható módon meggyőződni, és ennek megtörténtét a szállítólevélen aláírásával elismerni. Az esetleges kifogásokat Vevő köteles az áru átvételével egyidejűleg, minden esetben a szállítólevélen, speditőr általi szállítás esetében a fuvarlevélen írásban megtenni. Ennek elmulasztása Vevő terhére esik. Az áru mennyiségi hiánya vagy minőségi hibája esetén Vevő köteles a B+M-et az áru átvételével egyidejűleg, de legkésőbb attól számított 1 (egy) munkanapon belül írásban értesíteni, és részére lehetőséget biztosítani annak megtekintésére és ellenőrzésére. Amennyiben Vevő nem biztosítja B+M részére az áru megtekintését, úgy B+M-et jótállási kötelezettség nem terhelheti. A hiányosságból származó követelés érvényesítése nem lehetséges, amennyiben a Vevő a haladéktalan ellenőrzési kötelezettségének nem tett eleget, és a hiányosságot nem kifogásolta azonnal – illetve rejtett hiba esetén annak felismerhetőségének időpontjában – konkrétan és írásban. Amennyiben a Vevő a leszállított építőanyagokkal kapcsolatban a beépítés során vagy a továbbértékesítés során az átvételkor nem észlelt hibát tapasztal, erről köteles B+M-et haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az esetleges az építőanyaggal kapcsolatos minőségi kifogások esetén Felek elsősorban a gyártó véleményét kérik. Ha annak véleményét valamelyik fél nem fogadja el, abban az esetben Felek független szakértő szakvéleményét kérik, melynek költségét a szakértői vélemény eredményének megfelelően a hibás fél viseli. Az ellenőrzéshez a Vevő köteles a csomagolási egységeket is kinyitni. A garancia kiváltképp a következő esetekben nem érvényes: nem megfelelő vagy szakszerűtlen tárolás, felhasználás, kezelés, eljárás, megmunkálás vagy feldolgozás, a Vevő vagy harmadik személy általi hibás szerelés vagy üzembe helyezés, természetes elhasználódás, nem megfelelő üzemanyag felhasználása, az eladó által az árun feltüntetett utasítások be nem tartása, az árun végrehajtott változtatások, az árut ért nem megfelelő kémiai, elektrokémiai, elektromos vagy más fizikai behatások, valamint a szakszerűtlen javítások. Amennyiben a B+M köteles garanciát vállalni, akkor az a B+M választásában térítésmentes javítás vagy új illetve helyettesítő szállítmány formájában valósulhat meg. A helyettesített alkatrészek, áruk a B+M tulajdonába kerülnek. A B+M által szükségesnek ítélt javítások elvégzésére, vagy helyettesítő szállítmányok teljesítésére a Vevőnek biztosítania kell a szükséges időt és lehetőséget a B+M részére, a hiányosságból származó bármiféle további követelés elvesztése mellett. A Vevő kizárólag az üzembiztonság veszélyeztetésének sürgős eseteiben és az aránytalanul nagy károk megakadályozása érdekében, amelyekről a B+M-et haladéktalanul tájékoztatni köteles, jogosult a hiba saját maga vagy harmadik személy által történő elhárítására és a B+M-től a szükséges költségek megtérítésének követelésére. Amennyiben a B+M ismételt – legalább kétszeri – garanciális kötelezettségekre vonatkozó intézkedései nem vezetnek a hiba elhárításához és további javítások nem várhatóak el, a Vevő jogosult változtatási vagy árcsökkentési igénnyel fellépni. Ezen feltételnek megfelelően a Vevő szintén jogosult arra, hogy a hibát saját maga vagy harmadik személy közreműködésével kijavítsa és a B+M-től a szükséges költségek megtérítését követelje. A Vevő további jótállási igényekkel nem léphet fel. A kicserélt alkatrészre, illetve a javításra 3 (három) hónap garancia érvényes (garanciális feltételek egyébként a fentiekben leírtak szerint); amely azonban legalább az eredeti garancia idejének lejártáig érvényes a szállított tárgy vonatkozásában. A kicserélt alkatrészek, áruk visszaküldése a Vevő költségére történik.

5. Csere / visszavétel:

Általánosságban sem az áruk cseréje, sem pedig a visszavétele nem lehetséges. Ettől a szabálytól a B+M saját döntési jogkörében eljárva kivételes, méltányos esetben és meghatározott módon térhet el. Az árunak minden esetben az eredeti csomagolásban, teljes mértékben sértetlennek és teljes mértékben újraértékesítésre alkalmas állapotban kell lennie. A B+M visszavétel esetén az eladási ár 20%-ának megfelelő manipulációs költségeket számláz ki. Az áru visszaküldése semmilyen körülmények között sem történik a B+M költségére.

6. Fizetés:

A fizetési- és banki levonási határidők a számlázási dátumtól érvényesek. Amennyiben nincs más feltüntetve,vagy a felek közti szerződés más feltételt nem tartalmaz a szállítmány kifizetése a számla kézhezvételét követően azonnal esedékes. A beérkező kifizetések elsősorban általánosan az azonnal esedékes járulékos költségek (költségek, kamatok, stb.) fedezésére kerülnek felhasználására. A fennmaradó összeg a legkorábbi szállításokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó követelések ellenében kerülnek elszámolásra. A pénzügyi kedvezmények (skontó) levonása csak akkor kerül jóváhagyásra, ha az a megegyezett összegben és a megegyezett határidőn belül kerül foganatosításra és más egyéb lejárt tartozás nem áll fenn. Fizetési késedelem esetén évi – a késedelem idején érvényes MNB alapkamat plusz 8% mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra. Vevővel szemben elrendelt felszámolási vagy csődeljárás esetén minden követelés azonnal esedékessé válik. Ezen felül a B+M a jelen fizetési feltételek, illetve határidők be nem tartásának minden esetében felmentésre kerül a további szolgáltatási- és szállítási kötelezettségei alól, és jogosult a még nem teljesített szállítmányokat és szolgáltatásokat visszatartani, előre fizetést vagy biztosítékokat követelni vagy a szerződéstől elállni. A B+M egyedi megrendelések alapján gyártott, illetőleg előfordulásának ritkasága, vagy egyéb ok miatt tömegesen nem értékesíthető áru esetén a termék kiajánlott értékének akár 100%-áig terjedő előleget kérhet. Az erre vonatkozó igényét és annak mértékét az adott termékre Vevőhöz eljuttatott ajánlatban vagy legkésőbb a megrendelés visszaigazolásában köteles Vevővel írásban közölni. Amennyiben ezt a terméket Vevő nem veszi át, úgy B+M jogosult a teljes összeget követelni a már kiegyenlített előleg beszámításával.

7. A tulajdonjog fenntartása:

A szállított áruk a szállítmányból származó összes követelés kiegyenlítéséig (a számla összege továbbá az esetleges kamatok és járulékos költségek) a B+M tulajdonában maradnak. Ennek tényéről Vevő köteles vevőjét vagy megrendelőjét tájékoztatni. Egy meghatározott építési projektre teljesített szállítások, akkor is, ha ezek részletekben kerültek megrendelésre, kiszállításra és kiszámlázásra, egy megrendelési egységnek számítanak. Ilyen esetben a tulajdonjog-fenntartási jogosultság akkor szűnik meg az összes árura vonatkozóan, amikor az ebből a szállítási egységből származó követelések kiegyenlítésre kerültek. Késedelmes fizetés esetén a B+M jogosult a tulajdonjog-fenntartási jogosultság alá eső termékek bevonására, anélkül, hogy ez által a szerződéstől visszalépne. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával végleges és visszavonhatatlan beleegyezését adja ahhoz, hogy B+M mindazon árukat, melyek ellenértékének pénzügyi teljesítésével a Vevő legalább 10 munkanapos késedelembe esett, a Vevő telephelyéről, annak raktárából, illetve az áruk beépítési helyéről személyesen vagy megbízottja útján elszállítsa. A B+M minden áru visszavételezés esetében jogosult a méltányos szállítási- és manipulációs költségek felszámítására. Vevő az áruk elszállítását köteles biztosítani, az ennek elmaradásából fakadó mindennemű kár, illetőleg az elszállítással összefüggő valamennyi költség Vevőt terheli. A tulajdonjog-fenntartási jogosultság megszűnéséig Vevő az árut biztosítékba vagy zálogba nem adhatja, azt semmilyen módon nem terhelheti meg.

8. Kártérítés:

A B+M közvetítőként végzi tevékenységét. Az áru gyártók, illetve importőrök által megadott és szavatolt tulajdonságait a B+M saját vizsgálatokkal nem ellenőrzi. A gyártók illetve importőrök által publikációkban, kiváltképpen katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, hirdetésekben, ábrákon, árlistákon stb. megadott, az áru tulajdonságaira vonatkozó adatokat, mint például számításokat, méret- és anyagkivonatokat, átlagos fogyasztási értékeket, vizsgálati eredményeket és tanúsítványokat a B+M saját vizsgálatokkal nem ellenőrzi. A szakszerű ellenőrzés – különös tekintettel a konkrétan érintett projekt viszonylatában – a Vevő saját felelőssége, csakúgy, mint az esetleges hibából származó változtatási szükségletek. A B+M semmilyen – a garancián túli– természetű felelősséget nem vállal a B+M által forgalmazott termékek a – termékismertetőben – meghatározott tulajdonságáért, minőségéért, sajátosságáért vagy használhatóságáért. A B+M semmilyen természetű – garancián túli, (lásd fent) – felelősséget nem vállal a B+M által forgalmazott termékek tulajdonságaiért, minőségéért, állapotáért és felhasználhatóságáért. A B+M továbbá semmilyen természetű felelősséget nem vállal számításokért, felhasználási szükségletekért, vizsgálati eredményekért és tanúsítványokért stb., illetve különös tekintettel a gyártók vagy importőrök által publikációkban, mint például katalógusokban, prospektusokban, körlevelekben, hirdetésekben, ábrákon, árlistákon stb. megadott adatokért. A termékek rendeltetése és Vevő általi felhasználása a B+M számára nem ismert. A B+M helytáll az általa által a szerződés teljesítése során szándékosan, súlyos gondatlansággal okozott, avagy az életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért. A B+M kártérítési felelőssége a Vevő vásárlói irányába ugyanolyan mértékben kizárt, mint a Vevő irányába. Ezért a Vevő köteles továbbértékesítés esetén a vásárlóinak bármilyen okból fennálló kártérítési igényeit ennek megfelelően korlátozni, ennek elmaradása saját terhére esik. Amennyiben a B+M a termékfelelősségre vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében a Vevő és vagy jogutódja irányába egyetemlegesen felel, akkor mindannyian jogosultak a B+M felé kártérítési igénnyel fellépni, amennyiben nem kerül igazolásra, hogy a felelősséget okozó termékhiba már azelőtt létezett, mielőtt a B+M a terméket forgalmazni kezdte és vagy a tájékoztatási kötelezettség nem került megsértésre. Amennyiben a termékek az Európai Unión kívüli országokba kerülnek exportra, mindennemű kártérítési- és szavatossági igény a jogszabályi keretek között, kizárt, kivéve, ha a B+M írásban hozzájárult a megadott országba történő exporthoz.

9. Szerződéstől való elállás:

A B+M – az egyéb szerződésből vagy törvényből eredő jogok megsértése nélkül – a 6.pontban rögzítetteken túl – a következő esetekben jogosult a szerződéstől elállni: Amennyiben a Vevővel szemben felszámolási- vagy végrehajtási eljárás indul, a B+M jogosult póthatáridő kitűzése nélkül a szerződéstől elállni. Továbbá a termék kiszállításának időpontjáig a B+M jogosult a szerződéstől bármikor elállni, amennyiben a B+M az ajánlatok vagy az árakról szóló tájékoztatók kalkulációjánál a Vevő vagy harmadik személyek magatartásából eredő jelentős tévedésbe kerül; a Vevőt ebből adódóan semmilyen jogosultság nem illeti meg a B+M-mel szemben.

10. Hatályon kívül helyezés:

Amennyiben jelen ÁSZF egy vagy több rendelkezése vagy alpontja hatályon kívül helyezésre kerül, az nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezésének hatályát. A hatályon kívül helyezett rendelkezéseket vagy alpontokat olyan rendelkezésekkel kell helyettesíteni, amelyek a hatályon kívül helyezett rendelkezések értelméhez és rendeltetéséhez a legközelebb állnak. A jelen ÁSZF szerves része minden a B+M-mel kötött adásvételi/kereskedelmi szerződésnek. Bármilyen természetű üzleti feltételek, különösen vásárlási feltételek, amelyek a jelen ÁSZF-fel ellentmondásban állnak, teljes egészben érvénytelenek. Amennyiben az ÁSZF és a szerződés egyéb rendelkezése egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé.

11. Jogválasztás, illetékes bíróság:

A B+M és Vevő között fennálló jogviszonyra kizárólag a magyar jog rendelkezései az irányadóak. Minden jelen jogviszony fennállásából származó jogvita esetére, amennyiben megengedett, a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Budapest Környéki Törvényszék illetékes.

12. Adatvédelem:

Az üzleti jogviszonnyal összefüggő adatok (különösen nevek, címek, telefonszámok, telefaxszámok, email címek, megrendelési- szállítási- és számlázási címek, megrendelési időpont, megrendelt és szállított áruk vagy szolgáltatások, darabszám, árak, szállítási határidők, fizetési- és felszólítási határidők stb.) a B+M informatikai rendszerében kerülnek tárolásra és feldolgozásra. A Vevő kifejezetten meghatalmazza a B+M-et, hogy róla, különösen a vagyoni helyzetéről harmadik féltől (mint például bankok és hitelezők) tájékoztatást kérjen, és ezeket az adatokat automatizált támogatással feldolgozza. A Vevő felszólításra bármikor feloldja a harmadik fél felé fennálló banktitok vagy titoktartási kötelezettségét. A Vevő kifejezetten egyetért azzal, hogy a rá vagy vele cégcsoportként összekapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok (beleértve a mérleg adatokat) továbbíthatók biztosítók felé, amennyiben ez a vevőkövetelések biztosításához szükséges; valamint a hitelezők érdekvédelmének megőrzése céljából; továbbá a bankkapcsolatok a követelések minősítéséhez vagy más kockázatértékeléshez. A Vevő kifejezetten felhatalmazza B+M-t, hogy a rá vonatkozó cím, telefon, telefax, email és egyéb cégadatokat (székhely, cégkivonat száma, stb.) illetve a megrendelési statisztikákat harmadik fél felé továbbíthassa.

13. Szerzői jog:

A tervek, vázlatok, rajzok, költségjavaslatok, minták, katalógusok, prospektusok és további iratok és dokumentumok – digitális formátumban is – a B+M vagy más jogosult szellemi tulajdonában maradnak, a szerzői és más védőjogok nem kerülnek átruházásra a Vevőre. A Vevő korlátozott jogot szerez, hogy a B+M által elkészített iratokat, mint például terveket, vázlatokat, rajzokat stb. a szerződésben meghatározott célból felhasználhassa; ez a felhasználási lehetőség ahhoz a feltételhez kötött, hogy a Vevő a B+M felé fennálló szerződéses kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse. Amennyiben a Vevő megszegi e rendelkezéseket, illetve szerzői jogot sért, a felhasználási lehetőségtől teljes mértékben elesik, továbbá teljes kárfelelősséggel tartozik.

Törökbálint, 2016. 07. 01.